Mithalesh
  • 0
Enlightened

अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है

  • 0

(A) आर्थिक लागत

(B) सन्तुलन मूल्य

(C) सीमान्त लागत

(D) औसत लागत

Leave an answer

You must login to add an answer.

Related Questions